برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منبع مقاله b (1078)

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی56بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )57بند چهارم : نفق? ایام عده58بند پنجم: نفق? زوج? ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1077)

2-10-1 متغیر وابسته21فصل دوم : مطالعات نظری221-2- مقدمه232-2- تحولات اجتماعی231-2-2- آگوست کنت252-2-2- دیدگاه ابن خلدون263-2-2- دیدگاه سوروکین274-2-2- نظریات تکامل285-2-2- اشاعه296-2-2- فرهنگ پذیری297-2-2- شهری شدن298-2-2- صنعتی شدن و خانواده299-2-2- طبقه بندی تغییرات اجتماعی3010-2-2- مرتن3111-2-2- هانتینگتون333-2- بازنمایی351-3-2- ادامه مطلب…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1076)

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت83گفتار اول: امکان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشکلات مربوط به برخورداری از حمایت کنسولی برای آنها84گفتار2: امکان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع تحقیق b (1074)

گفتار اول: تاریخچه سازمان های بین المللی15گفتار دوم: مفهوم سازمان های بین المللی17گفتار سوم: ویژگی ها و خصوصیات کلی سازمان های بین المللی20گفتار چهارم: عضویت در سازمان های بین المللی23گفتار پنجم: مصونیت های سازمان های ادامه مطلب…

پایان نامه ها

پایان‌نامه b (1073)

2-3-1) مقدمه522-3-2) مفهوم اثربخشی522-3-3) سیر تاریخی نظریات درباره اثربخشی سازمانی542-3-4) اهمیّت اثربخشی سازمانی552-3-5) معیارهای ارزیابی اثربخشی سازمانی562-3-5-1) مُدل سیستم منابع572-3-5-2) مُدل مبتنی بر فرایند درونی582-3-5-3) مُدل فرایند مدیریت582-3-5-4) مُدل ساختاری- وظیفه ای592-3-5-5) مُدل ارزش‌های رقابتی592-3-5-6) ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1023)

2-7-1- آویشن ……………………………………………………………………………………………………………………………292-7-2- سازگاری و مناطق پراکنش ………………………………………………………………………………………………….302-7-3- ترکیبات شیمیای موجود در اسانس ……………………………………………………………………………………….302-7-4- مواد شیمیائی موثره و خواص درمانی آویشن ………………………………………………………………………….312-7-5- گلدهی و گرد‌افشانی آویشن ……………………………………………………………………………………………….332-7-6- رده بندی و گونه‌های آویشن ……………………………………………………………………………………………….332-7-7- گونه‌های مهم ادامه مطلب…

پایان نامه ها

مقاله رایگان b (1022)

2-7-1- آویشن ……………………………………………………………………………………………………………………………292-7-2- سازگاری و مناطق پراکنش ………………………………………………………………………………………………….302-7-3- ترکیبات شیمیای موجود در اسانس ……………………………………………………………………………………….302-7-4- مواد شیمیائی موثره و خواص درمانی آویشن ………………………………………………………………………….312-7-5- گلدهی و گرد‌افشانی آویشن ……………………………………………………………………………………………….332-7-6- رده بندی و گونه‌های آویشن ……………………………………………………………………………………………….332-7-7- گونه‌های مهم ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1021)

جدول شماره 8: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب جنس56جدول شماره 9: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب بخش بستری57جدول شماره 10 : توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع مقاله b (1020)

جدول شماره 8: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب جنس56جدول شماره 9: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب بخش بستری57جدول شماره 10 : توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب ادامه مطلب…

پایان نامه ها

مقاله b (1019)

معلمین و اساتید ارزشمندم، فروزندگان راهم و تمامی کسانی که زمینه حیات علمی مرا فراهم آوردند.چکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه42-2تاریخچه مطالعاتی53-1 بیان مساله64-1 چارچوب نظری تحقیق75-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق96-1 اهداف تحقیق91-6-1 اهداف علمی92-6-1 ادامه مطلب…

پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3612)

11-2 نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از موجک های چندگانه50فصل سوم531-3 مقدمه542-3 نهان نگاری تصویر دیجیتال با موجک های چندگانه543-3 تبدیل موجک چندگانه تصویر554-3 انتخاب مکان مناسب برای درج نهان نگار565-3 الگوریتم جاگذاری نهان ادامه مطلب…